NL DE
Bungalowpark 't Kooiveld Simmelink

Algemene Voorwaarden

’t Kooiveld – Simmelink Bungalows in de Achterhoek

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. vakantieverblijf:  bungalow, zomerhuisje e.d;
b. ondernemer: exploitant Bungalowpark 't Kooiveld - Simmelink Kattenbergweg 1 7101BM Winterswijk;
c. gast: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
d. medegast: de mede op de overeenkomst aangegeven persoon/personen;
e. huurprijs: de vergoeding voor het gebruik van het vakantieverblijf;
f. huurperiode: de op de overeenkomst aangegeven huurtermijn;
g. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatiebedrijf.

Artikel 2. Inhoud overeenkomst

1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de gast ter beschikking het overeengekomen vakantieverblijf voor de overeengekomen huurperiode en de overeengekomen huurprijs.
2. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de gast verstrekte digitale en schriftelijke informatie, folder(s) en/of ander reclamemateriaal.

Artikel 3. Duur en einde van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswegen na ommekomst van de op de overeenkomst aangegeven huurtermijn, zonder opzegging.

Artikel 4. Deugdelijkheid en veiligheid

1. De ondernemer staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van het ter
beschikking gestelde vakantieverblijf, tenzij hij een beroep kan doen op
overmacht of deze het gevolg zijn van storingen in de installaties waarvoor de gast
verantwoordelijk is.

2. Het is de gast niet toegestaan op enigerlei wijze een LPG-installatie te hebben anders dan een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.

3. Indien de veiligheid dit vereist heeft de ondernemer ten alle tijde het recht om in het vakantieverblijf de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteit-, gas en waterinstallatie te controleren.

Artikel 5. Onderhoud en aanleg

Het is aan de (mede)gast niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda's te bouwen, tegelplateaus, aan- en bijbouwsels of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op of om het vakantieverblijf aan te brengen.

Artikel 6. Huurprijs

1. De overeengekomen huurprijs is inclusief de kosten van gebruik van gas, elektriciteit, water, riool en andere bijbehorende kosten met uitzondering van de toeristenbelasting, tenzij van te voren anders is bekend gemaakt.

2. Indien na vaststelling van de huurprijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de gast betreffen kunnen deze aan de gast worden doorberekend.

Artikel 7. Betaling

1. De gast dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.

2. Indien de gast, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4.

3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de gast bij aangetekende brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken door binnen 10 dagen na de verzending alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

4. De ondernemer heeft het recht bij wanbetaling de gast en medegasten de toegang tot het terrein te ontzeggen.

Artikel 8. Annulering en tussentijdse beëindiging

1. Indien de gast de overeenkomst annuleert of tussentijds beëindigt, dan verbeurt de gast bij annulering een gefixeerde schadeloosstelling. Deze bedraagt (in alle gevallen excl. de kosten voor gebruik, gas, elektriciteit, water, riool):

 • bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen huurprijs;
 • bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen huurprijs;
 • bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen huurprijs;
 • bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen huurprijs;
 • bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen huurprijs.


 • Dit tenzij direct door de gast een voor de ondernemer acceptabel vervangende gast wordt gevonden, die het gebruik wil overnemen onder de dan geldende voorwaarden en er geen andere vakantieverblijven beschikbaar zijn.
  Indien de ondernemer reeds eerder een gast heeft gevonden die het gebruik wil overnemen, dan geniet deze voorrang.

  In beide laatstgenoemde gevallen dient verrekening plaats te vinden, waarbij de ondernemer 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 160,00 en een maximum van € 1.120,00 aan administratiekosten in rekening mag brengen.

  2. Indien de ondernemer de prijs verhoogt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst kan de gast de overeenkomst direct beëindigen, in welk geval lid 1 van dit artikel niet van toepassing zijn tenzij de verhoging het gevolg is van omstandigheden zoals omschreven in artikel 5 lid 2.

  Artikel 9. Gebruik door derden

  Het is de gast niet toegestaan het vakantieverblijf onder welke benaming dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  De voorwaarden waaronder de toegestane ingebruikgeving plaatsvinden, worden tevoren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.

  1. De ondernemer zal de gast in kennis stellen van de gedragsregels.

  2. De gast en zijn medegasten zijn gehouden de door de ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen, na te leven.

  3.Indien de gast of zijn medegasten de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande (schriftelijke) waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven, en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. Daarna dient de gast het vakantieverblijf te ontruimen en het terrein ten spoedigste te verlaten. De schriftelijke waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.

  4. Indien de gast nalaat zijn vakantieverblijf te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de gast het vakantieverblijf te ontruimen.

  Artikel 11. Aansprakelijkheid

  1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.

  2. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering met een maximum van €500.000,00 gedekt kan worden.

  3. De gast is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en zijn medegasten, voor zover het gaat om schade die aan hemzelf of zijn medegasten kan worden toegerekend.

  Artikel 12. Incassokosten

  Ten laste van de gast komen de door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.

  Artikel 13. Rechts- en forumkeuze

  1. Op alle overeenkomsten tussen ondernemer en gast is uitsluitend het Nederlands recht
  van toepassing.

  2. Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar ondernemer gevestigd is.

  3. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen ondernemer en gast kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

  Artikel 14. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Oost
  Nederland te Zwolle.

  2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.

  Winterswijk,
  mei 2011